وب سایت اداره کل

www.tabrizpl.ir

سرپرست استان: جناب آقای جعفری


شماره های تماس:

مسئول دفتر مدیرکل و معاونت

4406480 

اداره برنامه ریزی، انجمن ها و مشارکت ها

4406475

4406483

حراست

4406478

اداره اداری و مالی

4406476

4406477

امور منابع

4406479

امور کتابخانه ها

4406484

امور فرهنگی

4406484

فناوری اطلاعات

4406485

روابط عمومی

4406479کارشناس امور کتابخانه ها:

خانم س. آپند 

0910-400-3798

sima.apand@gmail.com


رحمان ابراهیمی

 ebrahimirahman@gmail.com