فرم های مورد نیاز:


1. فرم شماره 1  (دریافت)

2. فرم شماره 2 (دریافت)

3. فرم شماره 3 (تائیدیه پیشنهاد ها و طرح ها) (دریافت)

4. فرمت پرونده های ارسالی کتابدار و مسئول منتخب (دریافت)مراحل ارسال مدارک:

1-  مدارک و مستندات لازم را مطابق با فرمت استاندارد (دریافت) آماده و پرونده چاپی را به آدرس نهاد ارسال نمایید.

                   آدرس دبیرخانه انتخاب کتابدار و کتابخانه برتر: تهران - بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی

                   کوچه شهید ذاکری - پلاک 9 - نهاد کتابخانه های عمومی کشور - اداره کل امور کتابخانه ها


توجه:

• ارسال پرونده ها تنها بر اساس فرمت و در قالب چاپی قابل قبول بوده و در خصوص پرونده های ناقص و یا پرونده هایی که پس از مهلت تعیین شده دریافت شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• مهلت ارسال مدارک: 30 مهرماه 1394 می باشد.
• آدرس (جهت ارسال مستندات چاپی): بلوار کشاورز، خیایان فلسطین ، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9، طبقه 2، اداره کل امور کتابخانه ها/  کد پستی 1416764311
• شماره تماس: 88937579