کتابخانه گنجی دشتستان


نقاط قوت:

- نظافت و پاکیزگی

- استفاده از گل و گیاه طبیعی

نقاط ضعف:

-