کتابخانه امیرپازواری بابلسر


نقاط قوت:

- معرفی بزرگان هر رده موضوعی 

- سادگی

- چینش پله ای و مناسب قفسه ها

- استفاده از گلدان برای فضا سازی


نقاط ضعف: