کتابخانه آیت الله بهاری - شهرستان بهار استان همدان

نقاط قوت:

- یکپارچگی فضا

نقاط ضعف:

-