نقاط قوت:

- طراحی مناسب

- استفاده از رنگ و فونت مناسب

- ارائه اطلاعات کامل به مخاطبان

نقاط ضعف:

- عدم استفاده از نمادهای بصری (به جای متن)