نقاط قوت:

- اطلاع رسانی "کامل" مشخصات و خدمات کتابخانه

- استفاده از فونت مناسب

نقاط ضعف:

- ضعف در طراحی