نقاط قوت:

- سادگی طرح

- طراحی مناسب

- استفاده از رنگ و فونت مناسب

نقاط ضعف: