فرم های مورد نیاز:

1. فرم اکسل مشخصات عضو برتر کنکور (دریافت)


مراحل ارسال مدارک (کارشناسان امور کتابخانه های استان)

1- فرم اکسل مشخصات عضو برتر کنکور را دانلود کنید.
2-فایل اکسل ارزیابی مربوط  را پس از تکمیل، هم از طریق نامه اتوماسیونی و هم ایمیل امور کتابخانه ها ارسال گردد.
3- نامه ای حاوی نام عضو برتر کنکور استان از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود.

توجه:

• مهلت ارسال مدارک: 10 مهرماه 1393 می باشد.
• آدرس دبیرخانه انتخاب کتابخانه برتر (ارسال مستندات چاپی): بلوار کشاورز، خیایان فلسطین ، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9، کد پستی 1416764311
• شماره تماس: 88937579 داخلی 1110