فرم های مورد نیاز:

1.صورتجلسه انتخاب خدمتگزار برتر (دریافت)مراحل ارسال مدارک (کارشناسان امور کتابخانه های استان)

1- نامه ای حاوی نام خدمتگزار برتر استان به همراه صورتجلسه انتخاب و مستندات خواسته شده در بخشنامه از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود.

توجه:

• مهلت ارسال مدارک: 26 شهریورماه 1394 می باشد.
• آدرس دبیرخانه انتخاب کتابخانه برتر (ارسال مستندات چاپی): بلوار کشاورز، خیایان فلسطین ، کوچه شهید ذاکری، پلاک 9، کد پستی 1416764311
• شماره تماس: 88937579 داخلی 1110