بهره‌گیری از شیوه نوین در اطلاع رسانی

اثربخشی در جذب مخاطب و افراد به کتابخانه

بدیع، خلاقانه و نوآورانه بودن

موثردر ارائه خدمات نوین به اعضاء

مرتبط بودن با موضوع

امکان‌پذیری اجرا در سایر کتابخانه‌ها

فعالیت نظام‌مند (اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه، مشخص بودن آمار شرکت‌کنندگان، ارزیابی و سنجش فعالیت، ...)

تاکید بر شاخص‌های فرهنگی بومی و محلی

ارائه مستندات (تصاویر، نمونه، ...)