لطفا قبل از ارسال مدارک به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- رعایت دقیق کلیه نکات موجود در بخشنامه های ارسالی

2- در مورد معرفی منتخبین هر استان به ستاد نهاد:

   * معرفی منتخبین هر استان طی نامه هایی مستقل (مختص هر کدام)، از طریق اتوماسیون به نهاد کتابخانه ها اعلام گردد.

   * پرونده مستندات منتخبین هفته کتاب می بایست دقیقا طبق "فرمت پرونده های ارسالی" موجود در پیوست بخشنامه ها تکمیل شده باشد (این پرونده ها بصورت چاپی همراه با فایل الکترونیک و ضمیه های مربوطه تهیه شده و از طریق پست یا رابطین استانی به نهاد کتابخانه ها ارسال گردد).

   * فایل اکسل ارزیابی مربوط به هر کدام از منتخبین پس از تکمیل، هم از طریق نامه اتوماسیونی و هم ایمیلی ((plib31@gmail.com به نهاد کتابخانه ها ارسال گردد (در خصوص کتابخانه برتر، "فرم اکسس انتخاب کتابخانه برتر" بجای اکسل ارزیابی تکمیل و ارسال گردد).

3- پاسخ به بخشنامه ها الزامی است. بنابراین در صورت فقدان مصداق برای هر کدام از بخشنامه ها جهت معرفی به نهاد، این مسئله طی نامه ای به نهاد اعلام گردد.