تلگرام

1- کانال راهنمای نرم افزار مدیریت سامان

2- کانال تلگرام کتابخانه من: تجربیات

3- کانال مجله مطالعاتی خواندن

4- مدرسه اینترنتی خواندن

5- کتابخوان مجازی

اینستگرام

1- نهاد کتابخانه های عمومی