نقاط قوت:

- سادگی طرح

- طراحی مناسب

- استفاده از رنگ و فونت مناسب

- استفاده از تصویر مفهومی و بصری به جای متن

- استفاده از شعار مناسب

نقاط ضعف:

-