رمز عبور و نام کاربری مسئولین کتابخانه ها 

 «کد کتابخانه»

می باشد.