•فردی
•  1- تحصیلات، رشته و سابقه کار
•  2- تلاش در جهت کسب مهارت های لازم
•  3- سوابق پژوهشی و مطالعاتی
•  4- تدریس، تشویق و کسب مقام های مرتبط
•کتابخانه ای
•  1- اجرای برنامه های قصه گویی، کتابخوانی منظم
•  2-اجرای برنامه های خلاقانه و مرتبط
•  3-آماده سازی منابع
•  4- شاداب سازی محیط کتابخانه و بخش کودک
•  5- روحیه گسترش کتابخوانی خارج از محیط کتابخانه
•  6- توجه به همه اقشار و گروههای خاصموضوع

نمره

تحصیلات / سابقه

8

تشویقات

10

دوره های آموزشی و کسب مهارت

8

تدریس

3

سوابق پژوهشی

8

کسب مقام 

3

تلاش های شغلی

60

مجموع نمره

100