میزان امانت
سابقه عضویت
سوابق تاخیر در بازگشت کتاب
برگزیده شدن در مسابقات فرهنگی
عضویت در کانون های فرهنگی – مطالعاتی
تالیف کتاب
اهدای کتاب به کتابخانه
شرکت فعال در برنامه های جنبی
ارائه کتاب در نشست های کتاب خوان
فعالیت خلاقانه
پویش کتاب خوان مجازی
دوره های آموزشی


امتیاز در قشرهای مختلف عضو برتر

عنوان

کودک

نوجوان

جوان

بزرگسال

امانت

30


30


30


30


برگزیده شدن در مسابقات فرهنگی

15


15


10


10


عضویت در کانون های فرهنگی- مطالعاتی

10


10


10


10


تالیف کتاب

5


10


20


25


اهدای کتاب به کتابخانه

25


25


25


25


شرکت فعال در برنامه های جنبی

15


10


10


10


ارائه کتاب در نشست های کتاب خوان

20


25


20


20


فعالیت خلاقانه

10


10


10


10


پویش کتاب خوان مجازی

10


10


10


10


دوره های آموزشی

15


10


10


5


سایر

5


5


5


5


جمع کل

160


160


160


160